0919.680.886

Thông tin về hóa đơn điện tử

Nội dung toàn văn Công văn 1406/TCT-DNL 2018 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1406/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tổng cục Thuế nhận công văn số 803/SGB-TGĐ18 ngày 09/3/2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kiến nghị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

  1. Về việc gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua...”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, SCB phải thông báo cho khách hàng về định dạng HĐĐT và phương thức truyền nhận HĐĐT để khách hàng biết và cùng hợp tác thực hiện HĐĐT.

HĐĐT của SCB sau khi lập, ký điện tử phải chuyển lên website của SCB để khách hàng tra cứu, xem và tải HĐĐT. Trường hợp khách hàng đăng ký nhận HĐĐT qua email thì thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

 

2. Về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

“Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, SCB lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện t không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

 

3. Về chữ ký trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì SCB và khách hàng được phép lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyn của người mua và người bán. SCB lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

 

4. Về chuyển đi hóa đơn điện tử sang giấy:

SCB thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC, trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy của SCB không nhất thiết phải có dấu của người bán. SCB phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyn đi HĐĐT sang hóa đơn giấy.

Khách hàng của SCB được sử dụng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và lưu trữ kế toán theo quy định.

 

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TMCP Sài Gòn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, KK&KT, Cục CNTT;
- W
ebsite TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

Các tin khác

                              

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTAK

MST: 0312588549

Địa chỉ: Lầu 9 Tòa Nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VPĐD: 91 đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam

ĐT: (028) 6280 3999    -     Fax: (028) 6280 2999  CSKH: 19006100   DĐ:   0919.680.886

Email: dungnn@e-invoiced.com.vn